מחפשים

ברכה

איכותית? אצלינו תמצאו מגוון רחב של ברכות ליום ההולדת ולאירועים מכל הסוגים.

ברכות תנאי שימוש

בעת שימושך באתר הברכות Greeting (להלן: "האתר") הינך כפוף לתנאי השימוש המובאים כדלקמן במסמך זה. בטרם שימושך באתר ו/או בשירותיו עליך לקרוא את תנאי השימוש באופן יסודי, כל שימוש באתר מעיד על הסכמתך המלאה לכל תנאי השימוש, במידה ואינך מסכים לתנאי אחד ו/או יותר מתנאי השימוש עליך להימנע מכל שימוש באתר ו/או בשירותיו.
תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועדים לשני המינים כאחד.

הקדמה כללית
במסגרת תנאי השימוש הנלווים לעיל "משתמש" ו/או "גולש" הוא כל אדם ו/או גוף
העושה שימוש מכל סוג שהוא באתר; "Greeting" ו/או "האתר" הינו בעל האתר בלבד.

מסמך זה נכנס לתוקפו החל מרגע שימושך באתר. האתר רשאי לשנות מסמך זה בכל עת ומבלי להודיע על כך למשתמש. כל שינוי בתנאי אחד ו/או יותר מתנאי השימוש יכנסו לתוקף על המשתמש באתר החל מרגע פרסומם; בנוסף לכך, ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, מסמך זה הינו תקף עד אשר ייקבע כבלתי חוקי ו/או כבלתי תקף על-ידי סמכות שיפוטית בכפוף לחוקי מדינת-ישראל.

שימוש במידע והגנת פרטיות
האתר רשאי לבצע כל פיקוח לצורך בקרה ו/או שמירה על תקינותם ואיכותם של השירותים המוצעים באתר ו/או לצורך קיום הוראות כל-דין באמצעות "עוגיות" ו/או כל אמצעי אחר וזאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של האתר;
האתר מתחייב לשמור על פרטיות המשתמש, אך במקרה בו לפי שיקול דעתו הבלעדית של האתר יהיה צורך – ימסור האתר את מלוא הפרטים הנתונים בידיו על המשתמש לפי סמכות הדין.

זכויות יוצרים וקניין רוחני
מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, הינם בבעלות האתר ו/או בבעלות צד שלישי שהעניק לאתר הרשאה להשתמש בשירותים אלו במסגרת האתר, בפטנטים ובמדגמים הנעשים באתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים אשר כרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות ומבלי לגרוע – יישומים, קבצים גראפיים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול באתר. על כן אין לעשות כל שימוש מסחרי במידע כולו ו/או בחלקו, אלא בהיתר בכתב ו/או בעל-פה מלבד שימוש לא מסחרי בכל הברכות המצויות באתר – המוצעות באופן חופשי וחינמי לכלל.

שימוש הגולשים באתר
- האתר איננו אחראי לכל מקרה של בעיה, תקלה, אי נוחות, אובן מידע ו/או כל מקרה מזיק אחר אשר נגרם למשתמש במהלך ו/או כתוצאה מהשימוש באתר.

- האתר איננו אחראי לגבי התכנים אשר יוזנו על-ידי המשתמשים ו/או לגבי השימוש שיעשו המשתמשים בתכנים המופיעים באתר; בנוסף לכך, המשתמש לא זכאי ולא יהיה זכאי לכל תמורה שהיא בעבור התכנים אשר נמסרו על-ידו במישרין או בעקיפין לאתר. מובהר ומוסכם בזאת כי הוספת התכנים לאתר על-ידי המשתמשים נעשה על אחריותם הבלעדית וכי הינם מקנים לאתר רישיון חופשי, חינם ושאינו מוגבל בזמן לעשות בתוכן זה כל שימוש שהוא בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של האתר.

כמו כן, האתר שומר לעצמו את הזכות למחוק, להשמיט ולערוך כל תוכן הנוגדים את תנאי השימוש באתר ו/או את חוקי מדינת-ישראל, וזאת על-פי דעתו הבלעדית של בעל האתר.

- חל איסור על המשתמש לזייף ו/או למחוק אזכור של פרטיי מחבר, הודעות משפטיות ו/או כל ציון בלעדיות ו/או סימון המעיד על מקורם של התכנים שנשלחו אל האתר ו/או בדומה לכך.

- מובהר כי לאתר אין אפשרות לעקוב ולפקח אחר מלוא התכנים הנשלחים ולפיכך האחריות הבלעדית על תכנים אלו הינה על המשתמש שהציבם באתר, ובאחריותו הבלעדית לשאת בכל נזק ולפצות את האתר בעבור כל תביעה משפטית שתוגש בגין תכנים אלו.

פרסום וקישורים באתר
האתר רשאי לפרסם באתר כל פרסומת וכל מידע מסחרי אחר מטעמו ו/או מטעם צד שלישי בכל-דרך שהיא שתראה לנכון בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של האתר. בנוסף לכך ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, האתר רשאי בכל עת להתערב באופי הפרסום, למחוק ו/או להתנגד לפרסום בכל אמצעי ודרך וללא הודעה מוקדמת במידה ואלה יימצאו כבלתי ראויים לאור פניות של משתמשים ו/או בניגוד לרוח האתר, ו/או בשל שיקול דעתו הבלעדית של בעל האתר.

האחריות לתוכן הפרסומים, לרבות פרטי המידע שבהם הינה על המפרסמים בלבד. האתר לא אחראי בשום-דרך לפרסומים אלו, למהימנותם ולנכונותם, ואין בפרסום בכדיי לעודד, או להמליץ על רכישת השירותים המפורסמים.

האתר לא יישא בכל אחריות בנוגע למידע אשר יימצא באתרים אשר יקושרו לאתר ו/או מהאתר, וכל המידע המקושר באתרים הללו באחריותם בלבד. בנוסף לכך, האתר איננו אחראי לכל פרסום של קישורים (Links) אשר אינם זמינים ו/או המובילים לאתרים בעלי תכנים בלתי הולמים ו/או אתרים העלולים לגרום למשתמש לנזק כספי, לעוגמת נפש ו/או לפגיעה בכל דרך שהיא.

חל איסור להציג את אתר Greeting – ברכות, כולו ו/או מקצתו בתוך מסגרת [Frame] גלויה או סמויה, ו/או להציג את האתר בעיצוב או ממשק גראפי השונה מזה הנקבע לפי שיקול דעת בלעדי של בעל האתר – ללא הסכמה מפורשת בכתב או בעל-פה. אין להציג את האתר באמצעות מערכות טכנולוגיות כלשהן באופן אשר ייגרע מן התכנים אשר מצויים בו.

הבהרות
האתר מוצע לשימוש "כמות שהוא" [AS IS], אי לכך ובהתאם לזאת האתר לא יישא בכל אחריות להתאמת האתר לצורכי המשתמש. בנוסף לאמור לעיל, לא יישא האתר באחריות לשגיאות ו/או תקלות ו/או טעויות המוצגות בו. האתר לא יישא בכל אחריות ביחס לשינויים שנעשו בו ו/או בשירותיו על-ידי המשתמש ו/או על-ידי צד שלישי. המשתמש יהיה האחראי הבלעדי לאופן שבו הוא עושה שימוש באתר.

האתר איננו מתחייב לפעול באופן קבוע, וללא תקלות כל שהן. האתר רשאי יהיה להפסיק את פעילותו בכל עת ומבלי לפרסם הודעה מוקדמת, באופן קבוע או לתקופה קצובה, ואינו יישא בכל אחריות לנזקים אשר ייגמרו למשתמש כתוצאה מחדירה שלא כדין אל מערכת הניהול של האתר.

האתר רשאי לשנות בכל עת את מבנהו, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של שירותיו, ולגבות תשלום בעבור תכנים ושירותים בהתאם לשיקול דעתו הבלעדית, ויהיה רשאי לשנות כל היבט אחר הכרוך בו, והכל מבלי כל צורך להודיע על כך מראש למאן דהוא. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי האתר בגין ביצוע שינויים כאלו ואחרים ו/או תקלות אשר יתרחשו עקב ביצועם.

השירותים אשר מוצעים באתר אינם כוללים מתן התחייבות ישירה או עקיפה להספקה של תמיכה טכנית ו/או כל שירות אחר נלווה מעבר למפורט בתנאי השימוש אשר נלווים לעיל.

שיפוי
כל משתמש באתר מתחייב בזאת לשפות את האתר ו/או מי מטעמו בגין כל נזק, אובן רווח, הפסד, תשלום או הוצאה אשר תיגרם להם, ובכלל זה הוצאות משפטיות ואו שכ"ט בעקבות הפרת תנאי השימוש הנ"ל. בנוסף לאמור לעיל, ומבלי לגרוע מכך, ישפה המשתמש את האתר ו/או מי מטעמו בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד ג' כלשהו כתוצאה מתכנים אשר נמסרו על-ידו לפרסום באתר ו/או כתוצאה מקישורים שביצע לאתר.

דין וסמכות שיפוט
על מסמך זה – אשר כולל את תנאי השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת-ישראל, ובכל מחלוקת בהקשר לאמור לעיל תידון בבית הדין המוסמך לכך במחזור תל-אביב בלבד.

יצירת קשר
האתר דואג להקפיד על קיום הוראות כל דין ודואג לכבד את זכותו של כל משתמש באתר ו/או בשירותיו ו/או את זכותו של אחר אשר איננו משתמש ששמו הטוב וזכויותיו, לרבות זכויות קניין רוחני, לא ייפגעו כתוצאה מפרסום באתר. אם הינך סבור כי באתר פורסם תוכן אשר פוגע בך מטעמים שונים, הינך רשאי כאמור לפנות אלינו ואנו נדאג לטפל בפנייתך ביתר-שאת, כל מקרה לגופו.

פניות כאמור ניתן לשלוח אלינו באמצעים הבאים:
כתובת האימייל: [email protected] מענה יתקבל בהקדם האפשרי.